Ekološka odgovornost

Destilacija nastoji da minimizira ekološke uticaje svojih aktivnosti, proizvoda i procesa. Naročito, nam je cilj da smanjimo emitovanje materija u vazduh (aerozagađenje), da smanjimo upotrebu vode i ispuštanje otpadnih voda u vodene tokove, tako što ćemo primjeniti ekonomski najcjelishodnije i najbolje tehnologije i tako što ćemo usvojiti princip prevencije zagađivanja.

Destilacija se obavezuje da će se usaglasiti sa svim zakonskim propisima i industrijskim pravilima ponašanja koji se odnose na naš ekološki uticaj, i tamo gdje ne postoje propisi, nastojimo da uspostavimo međunarodne standarde koji će biti u skladu sa našim sveukupnim ciljem poboljšanja korporativnog ekološkog učinka.