POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA

Vrhovni menadžment Destilacija je u potpunosti opredjeljen da preuzima poslove za čije zadovoljavanja postoje adekvatne sposobnosti, poštujući pri tome sve primjenljive nacionalne i međunarodne standarde.

 

Vjerujemo da je način na koji vodimo poslovanje presudan za naš uspjeh. Vrhovni menadžmet Destilacije je privržen realizaciji proizvoda najvišeg kvaliteta.

 

Radi postizanja ovog cilja, politika Destilacije je da uspostavi efektivan sistem integrisanih standarda u svim apsektima poslovnih aktivnosti. Svaki zaposleni je odgovoran za kvalitet svog rada i obavezan je da se pridržava dokumentima IMS kao i da izvršava zadatke koje mu odredi pretpostavljeni.

 

Politika Destilacije je ostvarivanje reputacije u poslovanju, zaštiti životne sredine, bezbjednosti i zdravlja na radu, sveobuhvatnijom i pažljivijom saradnjom i pružanjem kvalitetnijih, bržih i efikasnijih usluga našim naručiocima/korisnicima.

 

U tom smislu utvrđeni su sljedeći principi politike IMS:

 

  • unapređenje kvaliteta je osnovni zadatak svih zaposlenih,
  • očekivani kvalitet treba da se ostvari sa što većim sniženjem troškova, povećanjem efikasnosti i produktivnosti što će doprinjeti boljem standardu svih zaposlenih,
  • svi zaposleni treba da štede resurse i energiju, smanjuju ili eliminišu zagađenje radne i životne sredine i kontrolisano postupanje sa otpadom,
  • naši proizvodi kvalitetom, rokom i cijenama treba da budu bolji od konkurenata, svi naši saradnici i dobavljači moraju da zadovolje politiku našeg preduzeća,
  • naša trajna opredjeljenja su sigurnost objekata i zdrava i bezbjedna radna mjesta koja teže nultom nivou rizika za zaposlene.

 

Vrhovni menadžment Destilacije će osigurati da svi zaposleni u potpunosti primjenjuju Politiku IMS-a i ostvaruju postavljene ciljeve kroz svoj rad.

 

Vrhovni menadžment Destilacije će uvijek držati korak sa novom tehnologijom i obezbijediti adekvatnu obuku svih zaposlenih u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.

 

Osnovni cilj IMS-a Destilacije je da obezbjedi trajno ispunjavanje svih zahtjeva standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i HACCP sistemu.